Inici > Àrees Professionals > Dret Civil i de Família

Dret Civil i de Família

Contractes, informes, assessorament preventiu, negociacions, reclamacions de quantitat, indemnitzacions per danys i perjudicis, accions de responsabilitat contractual i extracontractual, divorcis i separacions de mutu acord i contenciosos, reclamacions de pensions, incapacitacions, successions, procediments de tota índole davant la jurisdicció civil, procediments arbitrals.

Des d'aquesta àrea s'ofereix l'assessorament en tots els àmbits del Dret Civil: propietat, arrendaments, drets reals, Dret Registral, contractació i responsabilitat civil, Dret Immobiliari i propietat horitzontal, associacions; i del Dret de Família: separacions, divorcis, unions de fet, incapacitacions, successions.

En l'àmbit material, els nostres serveis inclouen l'assessorament en la negociació, redacció i tramitació de contractes i documents relacionats amb compravendes, permutes, arrendaments, tot tipus de drets reals, estatuts i reglaments de fundacions, associacions, col·legis professionals, clubs o entitats esportives, etc.; l'assessorament en matèria de propietat horitzontal; reclamacions de quantitat de tota índole, entre elles les derivades de la responsabilitat civil contractual i extracontractual; la negociació i redacció de convenis de separació i divorci, separacions i divorcis contenciosos, reclamació de pensions d'aliments i altres, procediments d'incapacitació així com la preparació i seguiment de totes les operacions en matèria successòria, des de la redacció del testament, operacions de partició, exercici d'accions hereditàries, fins la preparació de la manifestació d'herència, liquidació de l'Impost de Successions i tramitació de la inscripció en els Registres corresponents dels béns heretats.

En l'àmbit processal, assumim la tramitació íntegra dels procediments que es segueixen davant la Jurisdicció Civil, en totes les seves instàncies, i davant dels Organismes Arbitrals i Institucionals.


RRA TURÓ ADVOCATS S.L.P. // Av. Diagonal, 445-447 1o 2a 08036 Barcelona // Telf. 93 200 47 99 Fax. 93 414 33 08
CIF: B66390212 // Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44627, Foli 113, Full B-461655, inscripció 1ª
Política de protecció de dades