Inici > Àrees Professionals > Dret Administratiu i Urbanístic

Dret Administratiu i Urbanístic

Recursos administratius, procediments davant la jurisdicció contenciós-administrativa, assessorament integral en matèria de planejament urbanístic, convenis amb l'Administració pública, etc.

Des d’aquest àrea es realitza l’assessorament en temes com fiscalitat local, medi ambient, llicències d’activitat i/o ambientals, responsabilitat patrimonial de l’Administració, sancions administratives de tota índole; s’interposen tota mena de recursos administratius i s’assumeix la tramitació íntegra dels procediments que s’escaiguin davant la jurisdicció contenciós-administrativa, en totes les seves instàncies.

En l'àmbit del Dret Urbanístic, la nostra intervenció abasta l'assessorament i la interposició i seguiment de recursos davant l'Administració i davant dels òrgans jurisdiccionals competents en relació tant amb el planejament general (Plans Generals d'Ordenació / Plans d'Ordenació Urbanística Municipal, Normes de planejament urbanístic) i el derivat (Plans parcials, Plans especials, Estudis de detall / Plans de Millora Urbana), com amb la gestió urbanística (reparcel·lacions, expropiacions, reversions, etc.) i la intervenció en l'edificació i ús del sòl (llicències urbanístiques, infraccions i sancions de la legalitat urbanística).


RRA TURÓ ADVOCATS S.L.P. // Av. Diagonal, 445-447 1o 2a 08036 Barcelona // Telf. 93 200 47 99 Fax. 93 414 33 08
CIF: B66390212 // Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44627, Foli 113, Full B-461655, inscripció 1ª
Política de protecció de dades